Volledige tekst van de toespraak van koning Mohammed VI over het jubileum van Green March

discours-royal-504x300

Koning Mohammed VI hield vanavond een toespraak ter herdenking van de 45e verjaardag van de Groene Mars in Marokko.

De volledige tekst van het adres van de koning volgt:

“God zij geprezen,

Moge vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familie en vrienden
Beste burgers

De Groene Mars, de vijfenveertigste verjaardag die we vandaag vieren, is een uniek voorbeeld van mobilisatie, discipline en het nastreven van wat rechtvaardig is.

Marokkanen reageerden inderdaad spontaan en met een scherp gevoel van oprecht patriottisme op de oproep van de architect van de Groene Mars, mijn gerespecteerde vader, Zijne Majesteit Koning Hassan II – God zegene zijn ziel.

Door een vreedzame mars, die ons land in staat stelde zijn zuidelijke provincies te heroveren, hebben Marokkanen de wereld bewezen dat ze in staat zijn om uitdagingen aan te gaan en geschiedenis te schrijven.
De Groene Mars is niet alleen een keerpunt in de voltooiing van onze territoriale integriteit. Het is een doorlopend proces waarbij we het Marokkaanse karakter van de Sahara in de internationale arena bevestigen, waardoor de viering ervan een motor wordt voor economische groei op regionaal en continentaal niveau.

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende fronten concrete ontwikkelingen geweest:

Bij de VN hebben de meest recente resoluties van de Veiligheidsraad het leven geschonken aan achterhaalde, onrealistische benaderingen en voorstellen.

Die resoluties hebben ook aangedrongen op de daadwerkelijke deelname van de echte partijen die betrokken zijn bij dit regionale conflict en hebben onomkeerbaar de politieke oplossing, gebaseerd op realisme en consensus, als de weg voorwaarts ondersteund.

Dit beleid is in overeenstemming met het Moroccan Autonomy Initiative, dat wordt gesteund door de Veiligheidsraad en de invloedrijke machten als de enige normale handelwijze voor de beslechting van dit geschil.

Op het niveau van de Afrikaanse Unie, en met de terugkeer van Marokko naar zijn Afrikaanse familie, heeft deze pan-Afrikaanse organisatie zichzelf bevrijd van de manipulaties waaraan ze jarenlang was blootgesteld.

De Afrikaanse Unie heeft nu een constructief standpunt ingenomen, dat erin bestaat – via de secretaris-generaal van de VN en de Veiligheidsraad – volledige steun te verlenen aan de Verenigde Naties als enige verantwoordelijke instelling.

Op juridisch en diplomatiek vlak hebben een aantal zusternaties consulaten-generaal geopend in de steden Laayun en Dakhla, waarmee ze expliciet en ondubbelzinnig het Marokkaanse karakter van de Sahara erkennen. Ze getuigen dus van de veiligheid, stabiliteit en welvaart die de inwoners van onze zuidelijke provincies genieten.

Tegelijkertijd weigert de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap de standpunten van de andere partijen te onderschrijven. Als gevolg hiervan bedraagt ​​het aantal landen dat de fictieve entiteit niet erkent nu 163, ofwel 85% van de VN-lidstaten.

Deze trend werd verder versterkt door het innemen van constructieve standpunten door de wereldmachten door bijvoorbeeld het aangaan van strategische en economische partnerschappen waarin – zonder uitzonderingen of voorbehoud – de zuidelijke provincies van het Koninkrijk zijn opgenomen, die een ondeelbaar deel van het Marokkaanse grondgebied vormen. .
Gezien het bovenstaande herhaalt Marokko zijn oprechte toezegging om samen te werken met Zijne Excellentie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in het kader van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad, om te komen tot een definitieve oplossing op basis van het Autonomy Initiative.

Marokko zal niet aarzelen in zijn standpunt. Evenmin zal het op enigerlei wijze worden beïnvloed door de nutteloze provocaties en wanhopige plannen van de andere partijen, die getuigen van een halsstarrige stormloop nu hun verouderde claims zijn mislukt.

In dit verband verwerpen we categorisch de onaanvaardbare praktijken die bedoeld zijn om de normale verkeersstroom tussen Marokko en Mauritanië te verstoren, de juridische en historische status van het gebied ten oosten van de berm te veranderen of de rijkdommen van de regio illegaal te exploiteren.

Zoals altijd zal Marokko niet alleen logica en wijsheid blijven naleven en hooghouden, maar het zal ook met uiterste vastberadenheid en vastberadenheid reageren op alle praktijken of pogingen die bedoeld zijn om de veiligheid en stabiliteit van zijn zuidelijke provincies te ondermijnen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de Verenigde Naties en MINURSO hun plichten zullen blijven vervullen in termen van handhaving van het staakt-het-vuren in de regio.

Beste burgers,

Mijn inzet om het Marokkaanse karakter van de Sahara te herbevestigen is even standvastig als mijn pogingen om van de Sahara een motor van ontwikkeling te maken op regionaal en continentaal niveau.

Als aanvulling op de grote projecten die in onze zuidelijke provincies worden uitgevoerd, denk ik dat het tijd is om het enorme maritieme potentieel van de regio te benutten.

In dit opzicht heeft Marokko dit jaar de afbakening van zijn maritieme grenzen voltooid en deze in zijn wetgeving opgenomen, in overeenstemming met het internationaal recht.

Marokko zal zich blijven inzetten voor de dialoog met zijn buurland, Spanje, met betrekking tot eventuele overlappingen tussen de territoriale wateren van de twee bevriende landen, in overeenstemming met de bepalingen van het zeerecht en in overeenstemming met de geest van hun partnerschap, waarbij elke eenzijdige beslissing of voldongen feit.

De afbakening van de maritieme gebieden die onder de soevereiniteit van het Koninkrijk vallen, zal het plan ondersteunen dat bedoeld is om het huidige levendige economische en sociale beleid in de regio te bevorderen.

In overeenstemming met deze visie zal de Atlantische kust ten zuiden van het Koninkrijk, grenzend aan de Marokkaanse Sahara, dienen als een gebied voor het bereiken van economische complementariteit en voor continentale en internationale bekendheid.
Naast Tanger-Med, de eerste haven in Afrika, zal Dakhla Atlantique bijdragen aan het bereiken van dit doel.

Ik zal me blijven inzetten voor de ontwikkeling van een echte maritieme economie in deze provincies, die ik bijzonder koester. Ze beschikken inderdaad over aanzienlijke middelen en capaciteiten waardoor ze kunnen fungeren als een brug tussen Marokko en zijn Afrikaanse wortels.

In dit verband is het van belang om te investeren in zeegebieden, of het nu gaat om ontzilting van zeewater of om hernieuwbare energie, hiervoor benutting van windturbinegeneratoren en getijdenenergie.

Tegelijkertijd moeten we de visserijsector blijven ontwikkelen, gezien zijn rol bij het stimuleren van de economie van de regio. Dit zou ook een nieuwe impuls geven aan het Plan Halieutis, waardoor het een strategische pijler wordt voor het revitaliseren van de toeristische sector, waardoor de regio een prominente bestemming wordt voor strandtoerisme.

Beste burgers,

Loyaliteit aan de geest van de Groene Mars en zijn onveranderlijke eed vereist dat alle Marokkanen gemobiliseerd en waakzaam blijven en ijverig en verantwoordelijk werken om zowel interne als externe uitdagingen het hoofd te bieden.
We moeten allemaal de geest van de Groene Mars en de waarden die aan dat evenement ten grondslag liggen, in gedachten houden om de economische en sociale ontwikkeling voort te zetten, onze belangen en onze rechtvaardige doelen te verdedigen en de status van Marokko op regionaal en internationaal niveau te versterken.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de dappere martelaren van Marokko te gedenken en onze koninklijke strijdkrachten en veiligheidsagentschappen te groeten omdat ze voortdurend onder mijn leiding gemobiliseerd zijn om de eenheid van ons vaderland te verdedigen en de veiligheid en stabiliteit te bewaren.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. “

Geef een reactie

*